ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

07.10.2016 10:51

 

Η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν. 3401/2005, όπως ισχύουν, ότι θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού και των μετόχων το Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου ενέκρινε στις 06.10.2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») 17.222.516 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με εισφορά εις είδος και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 08.07.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €51.667.548 με την έκδοση και διάθεση 17.222.516 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €3,00 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €5,005075913414742 έκαστη, με εισφορά εις είδος α) του ακινήτου ιδιοκτησίας του «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» εμβαδού 116.523,74 τ.μ., και β) του ακινήτου ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου εμβαδού 7.223,13 τ.μ. και το οποίο έχει μεταβιβαστεί στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», που βρίσκονται στο συγκρότημα «ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», σύμφωνα με εκτίμηση των ακινήτων αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920.

 

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι το ακόλουθο:

Ημερομηνία

Γεγονός

06.10

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

07.10

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ και στον Τύπο.

07.10

Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

07.10

Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας.*

11.10

Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ., καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρείας για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

13.10

Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

* Τελεί υπό την αίρεση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

 

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Εισαγωγή, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 06.10.2016, είναι διαθέσιμο από τις 07.10.2016 α) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://investor.astir-palace.com/pages/gr/investor_profile/general.php, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia, καθώς και β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 2108901656 κα Φωτεινή Λαζάρου).

 

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017