ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε εφαρμογή της από 22/6/ 2016 απόφασης της Γενική Συνέλευσης των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο  της Αρτοβιομηχανίας ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. αποφάσισε, στην συνεδρίασή του της 12/7/2016,  την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του K.N. 2190/1920, όπως ισχύει.

 

Συνεπεία των ανωτέρω, η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών της εντός του χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την απόφαση της Γ.Σ., ήτοι μέχρι την 22α Ιουνίου 2018, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (974.290  μετοχές της Εταιρείας κατ’ ανώτατο όριο κατά το χρόνο λήψης της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης).

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η κατώτατη τιμή αγοράς είναι  πενήντα λεπτά (€0.50) ανά μετοχή και η ανώτατη τιμή αγοράς, επτά ευρώ (€7) ανά μετοχή.

 

Επισημαίνεται στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υλοποίηση ενός εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών δεν είναι υποχρεωτική. Επομένως, η Εταιρεία δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μην υλοποιήσει το πρόγραμμα ή να προβεί σε αγορά μικρότερου αριθμού μετοχών από το ανώτατο όριο που ενέκρινε η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η υλοποίηση του προγράμματος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ύπαρξη άλλων επενδυτικών ευκαιριών και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων.

 

Τέλος, η Εταιρεία δηλώνει ότι προτίθεται να συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα α

* ,