ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α από M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. | Mikrometoxos.gr

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α από M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

21.12.2016 10:10

ΠΡΟΣ: Χρηματιστήριο Αθηνών, Διεύθυνση εξυπηρέτησης εκδοτριών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση  ερωτήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016»

Θεσσαλονίκη 20-12-2016

Σχετικά με το Εταιρικό Ομόλογο ύψους 3.000.000 € που αναγράφεται στην υπ. αριθμ. 6.10 σημείωση της οικονομικής  έκθεσης που δημοσιεύθηκε στις 25-8-2016 σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας με την από 17-3-2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε την έκδοση κοινού Εταιρικού Ομολόγου (κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003) μέχρι ποσού 4.995.000 €, σταθερού επιτοκίου, προκειμένου το προϊόν του να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των γενικών επιχειρηματικών σκοπών της. Προέβλεπε την έκδοση 999 κοινών, ανώνυμων, ομολογιών ονομαστικής αξίας 5.000 € η κάθε μία.

Το Ομόλογο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και οι ομολογίες εκδόθηκαν στο άρτιο, ενώ η διάρκεια του ανέρχεται σε 4 έτη από την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών. Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί κατά την λήξη του. Προβλέφθηκε τρίμηνη διάρκεια εκτοκισμού ενώ δεν προβλέφθηκε  κανενός είδους εμπράγματη ασφάλεια υπέρ των ομολογιούχων.

Με την από 13-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως άλλωστε αναφέρθηκε στις Οικονομικές Καταστάσεις της 30-6-2016,  πιστοποιήθηκε η είσπραξη του ποσού 3.000.000 € με την έκδοση 600 κοινών εταιρικών ομολογιών ονομαστικής αξίας 5.000 η κάθε μία.

Η ως άνω έκδοση αναγράφηκε στην οικονομική έκθεση 30 Ιουνίου 2016 και  εκ παραδρομής δεν αναγράφηκε στο Πληροφοριακό έγγραφο που συνόδευσε την εισαγωγή του Εταιρικού Ομολόγου στις 19 Ιουλίου 2016 με κωδικό ISIN GRC422116743 ύψους 4.000.000 € προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.

Για το λόγο αυτό οι ομολογιούχοι (15 στο σύνολό τους) που αγόρασαν Ομολογίες στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. από τις 19-7-2016 έως και τις 25-8-2016 (ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης) στην περίπτωση που το επιθυμούν δύνανται έως την 31η Ιανουαρίου 2017 να διαθέσουν τις εν λόγω Ομολογίες τους στην εταιρία, επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων, (υπεύθυνος κ. Γεώργιος Ταχταλίδης, 2310929090 e-mail: tgiorgos@mls.gr).

 

Με εκτίμηση 

Ιωάννης Καματάκης

Διευθύνων Σύμβουλος

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017