ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 14/12/2016 – Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Attica Bank

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 14η Δεκεμβρίου 2016 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 20 μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.634.200.618 μετοχές επί συνόλου 2.339.353.394 κοινών μετοχών, οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση βάσει των διατάξεων του αρ. 28α του Κ.Ν.2190/20, δηλαδή ποσοστό 69,86% των εν λόγω μετοχών, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 

Θέμα 1ο:

Λήψη απόφασης αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τα εξής: Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ NPLs Βήμα 1: Τιτλοποίηση δανείων σε οριστική καθυστέρηση ποσού, περίπου, 1.045 εκ. Ευρώ 1. Μεταφορά από την Τράπεζα του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων σε οριστική καθυστέρηση (περίπου ποσού 1.045 εκ. Ευρώ) σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), κατ΄ εφαρμογή του Νόμου 3156/2003. 2. Η εταιρεία ειδικού σκοπού θα εκδώσει τα παρακάτω 2 χρεόγραφα: α. Ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας λ.χ. 415 εκ. Ευρώ (Senior Note). β. Ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας λ.χ. 630 εκ. Ευρώ (Junior Note). γ. Τα 2 ομόλογα προκύπτουν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3156/2003, και έχουν εκ του νόμου ενέχυρο τα εν λόγω δάνεια. 3. Το ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας 415 εκ. Ευρώ έχει προτεραιότητα κατά την αποπληρωμή του και ακολουθεί το ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας 630 εκ. Ευρώ. 4. Η Διοίκηση της Τράπεζας εξουσιοδοτείται να εξειδικεύσει τους όρους των ομολόγων που θα εκδοθούν και να ενημερώσει σχετικά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συγκληθεί για να εγκρίνει τον επενδυτή και τις οριστικές συμφωνίες υλοποίησης του προγράμματος (MoU, SLA κ.ο.κ.). Βήμα 2: Ίδρυση Εταιρείας Διαχείρισης από την ATTICA BANK 1. Η Τράπεζα θα ιδρύσει μια Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.) (AMC), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4354/2015. 2. Το SPV, εταιρεία ειδικού σκοπού, θα συνάψει μία Σύμβαση Διαχείρισης Απαιτήσεων (SLA) 7ετούς τουλάχιστον διάρκειας του εν θέματι χαρτοφυλακίου. Η σύμβαση διαχείρισης μεταξύ τη AMC SPV θα είναι μία “arm’s length” συμφωνία αναφορικά με τις προβλεπόμενες αμοιβές διαχείρισης. Βήμα 3: Απόκτηση μέχρι του 80% του AMC από τον υποψήφιο επενδυτή Ο επενδυτής θα αποκτήσει μέχρι το 80% της AMC με καταβολή ποσού αντίστοιχου της ονομαστικής αξίας της συμμετοχής του στο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαχείρισης δανείων. 2 Βήμα 4: Πώληση του Junior Note από την Τράπεζα Θα προβλεφθεί δυνατότητα από την Τράπεζα, όταν τα θεσμικά εμπόδια θα έχουν αρθεί, να πωλήσει το Junior Note ποσού 630 εκ. έναντι ενδεικτικού τιμήματος (λ.χ. 1-2€), προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάκληση αναγνώρισης (de-recognition) των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού. Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΜΚ Εναλλακτικώς : B.1. Η Τράπεζα θα εκδώσει ένα Κοινό Ομολογιακό Δάνειο Tier II το οποίο θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας και θα καλυφθεί από τον υποψήφιο επενδυτή με μετρητά ή cash equivalent εξασφαλίσεις. Συγκεκριμένα η Τράπεζα θα εκδώσει ένα Tier II κοινό ομόλογο ονομαστικής αξίας 70 εκ. Ευρώ. Το ομόλογο θα φέρει ένα σταθερό ή κυμαινομένου επιτοκίου κουπόνι. Ο υποψήφιος επενδυτής θα καλύψει με μετρητά ή cash equivalent εξασφαλίσεις το συνολικό ποσό των 70εκ. Ευρώ στο ομόλογο που θα έχει εκδοθεί από την Τράπεζα. Β.2. Με την προϋπόθεση ότι θα νομοθετηθεί παράταση του αναβαλλόμενου φόρου, ο επενδυτής θα δύναται να εξαγοράσει το Junior Note (true sale) έναντι ποσού, το οποίο θα προσμετράται στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας ως TIER I και θα τυγχάνει της αποδοχής των εποπτικών Αρχών. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ Αριθμός μετοχών Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου Μετοχές-ψήφοι Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών Μετοχές- ψήφοι Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών Μετοχές- ψήφοι Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών 1.634.200.618 69,86% 1.634.200.618 100,00% – – – –

Θέμα 2: Διάφορες ανακοινώσεις. Η Διοίκηση της Τράπεζας ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους αναφορικά με τις εξής εξελίξεις:  Την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου της Τράπεζας με τη συμμετοχή σε αυτό περί του 10% του προσωπικού της Τράπεζας.  Την υποβολή του Πλάνου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας προς το Υπουργείο Οικονομικών και μέσω αυτού στη Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού στις Βρυξέλλες και προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Το Πλάνο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας προβλέπει την απομόχλευση του ισολογισμού, τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους της Τράπεζας και την επάνοδό της σε κερδοφορία εντός του 2018.  Την εξέλιξη της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της Τράπεζας με την δημιουργία ενός ευέλικτου οργανωτικού σχήματος, γεγονός που θα συμβάλει και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.  Την συμμετοχή της Τράπεζας σε προγράμματα ενίσχυσης της ανάπτυξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΤΕΑΝ και άλλων εγχώριων και διεθνών οργανισμών. ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

* ,