ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 – Paperpack

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., για το Α΄ Εξάμηνο του 2015. Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,64% και ανήλθε σε 7.249  χιλ. € έναντι 7.203 χιλ.€  την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 1.329 χιλ.€ έναντι 1.215 χιλ.€  της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Η Εταιρεία διατηρεί υψηλά ταμιακά διαθέσιμα τα οποία  ανέρχονται σε 2.913  χιλ. €, παρά το γεγονός ότι στην τρέχουσα περίοδο μειώθηκε περεταίρω κατά 319 χιλ.€ ο τραπεζικός δανεισμός της, ενώ παράλληλα αύξησε τα αποθέματά της σε Α’ ύλες κατά 352 χιλ.€, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές επιπτώσεις από το ασταθές οικονομικό περιβάλλον.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.039 χιλ.€  έναντι κερδών 856 χιλ.€ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.