ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 21η  Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου επτά (7) μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 74,06% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.927.682 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 74,06% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.927.682 μετοχές, και 2.927.682 έγκυρες θετικές ψήφους) την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) ευρώ, με διάρκεια πέντε (5) έτη, και μέγιστο επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 3,80%, σύμφωνα με τον ν. 3156/2003 και  εγκρίνει την Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και του Προγράμματος (Όροι) και των Παραρτημάτων αυτής κατ’ ελάχιστον ως εξής:

α) Το είδος του Δανείου θα είναι Κοινό Ομολογιακό Δάνειο

β) Το ποσό του Δανείου θα είναι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) Ευρώ

* ,