ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Θέμα 1ο : Έγκριση Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/,  με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις

  • Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 12 μήνες
  • Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 6,00
  • Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,40
  • Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών).

Η εταιρία έχει αγοράσει ήδη 175.849 μτχ βάσει των προηγούμενων αποφάσεων.

Όλα τα ειδικότερα θέματα που δεν ορίζονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως, ενδεικτικά, προσδιορισμός διαδικασίας και τρόπου κτήσης των ιδίων μετοχών, προσδιορισμός χρόνου και τρόπου επαναδιάθεσης των ιδίων μετοχών σε μετόχους της Εταιρίας κλπ.) θα καθοριστούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τηρούμενων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

Θέμα 2ο : Έγκριση διανομής  κερδών προηγουμένων ετών (2013-2014) ποσού 0,0298154146 ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρία κατέχει 175.849 ίδιες μετοχές κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί σε αυτές προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,03 ευρώ.

Από το εν λόγω ποσό μερίσματος,  παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ.1 του ν. 4110/2013 και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,027 Ευρώ. Το καταβαλλόμενο μέρισμα θα προσαυξηθεί από το μέρισμα που αντιστοιχεί από τυχόν μελλοντικές αγορές ιδίων μετοχών.

Η αποκοπή θα γίνει την Δευτέρα 20/3/2017, δικαιούχοι θα είναι οι κάτοχοι των μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης την Τρίτη 21/3/2017 και η πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 24/3/2017.

Η εταιρία με νεότερη ανακοίνωση της θα ενημερώσει για το ακριβές καθαρό ποσό της διανομής κερδών ανά μετοχή καθώς και τον τρόπο πληρωμής.

Μετά την λήξη της Γενικής Συνέλευσης, και σε απάντηση επί ερωτημάτων από πλευράς μετόχων της εταιρίας, ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος,  τους ενημέρωσε αναφορικά με την πορεία της εταιρίας, τις επενδύσεις που αναμένονται να υλοποιηθούν, και για την πρόθεση της εταιρίας, εφόσον οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 2017 την διανομή μερίσματος χρήσης 2016, λόγω ορθολογικότερης διαχείρισης.

Πιο συγκεκριμένα, ο  Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, ενημέρωσε τους μετόχους της εταιρίας, ότι για το 2016, ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο Ομίλου αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα του 2015, ενώ τα κέρδη προ φόρων για το 2016, θα παρουσιάσουν σημαντική  βελτίωση.

Αναφορικά με τις επενδύσεις,  η εταιρία αναμένεται να υλοποιήσει ένα τριετές επενδυτικό πλάνο, συνολικού ποσού περίπου 8.000.000€, που αφορά εξαγορά εργοστασίου επεξεργασίας μαρμάρου στην περιοχή της Δράμας, καθώς  και αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού για τα λατομεία της εταιρίας. Η επένδυση αυτή,  θα αυξήσει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητα της, με στόχο την κάλυψη της διαρκούς αυξανόμενης ζήτησης των μαρμάρων της. Ήδη, η εταιρία έχει συνάψει συνεργασίες για την επεξεργασία (facon) με άλλες μονάδες επεξεργασίας, ανταποκρινόμενη στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες ζήτησης των μαρμάρων.

* ,