ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. | Mikrometoxos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

21.12.2016 18:57

Σε συνέχεια της από 04/04/2016 ανακοίνωσης της εταιρείας αναφορικά με την ΑΜΚ της εταιρείας «Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος ΑΕ» (AVE) έως  8εκ ευρώ, καθώς και της από 30/06/2016 απόφασης της ΤΓΣ για ΑΜΚ έως του ποσού των  7.999.999,70 ευρώ, η εταιρεία ανακοινώνει ότι το τελικό ποσό της ΑΜΚ ανήλθε σε  5.063.170 ευρώ, η οποία πιστοποιήθηκε με σχετικό ΔΣ της εταιρείας  και θα αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.

Η διοίκηση της εταιρείας κρίνει το ανωτέρω ποσό ως επαρκές για τη χρηματοδότηση των τρεχουσών υποχρεώσεων καθώς και του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017