ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Intralot, Flexopack και Κέκροπας | Mikrometoxos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Intralot, Flexopack και Κέκροπας

06.10.2016 07:42

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 5/10/2016 μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής, σε αγορά 58.598 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,1645 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 68.235,65 ευρώ.

________________________

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ονομαστικής αξίας 3.500.000 Ευρώ

1. Η Διοίκηση της Εταιρείας «FLEXOPACK A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 26ης Ιουνίου 2015 αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, καθώς και της από 9 Σεπτεμβρίου 2016 κατ΄εξουσιοδότηση ληφθείσας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής,  ανακοινώνει ότι την 26η Σεπτεμβρίου 2016, υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, συνολικής ονομαστικής αξίας 3.500.000 Ευρώ και διάρκειας επτά (7) ετών, με κάλυψη αυτού από τις Τραπεζικές Εταιρείες με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «NBG MALTA LIMITED» σε ποσοστό 97% και 3% αντίστοιχα.

2. Πληρεξουσία καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

3. Το προϊόν του εν λόγω κοινού και μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου, θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία αφενός μεν για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων αφετέρου δε για την εξυπηρέτηση των γενικότερων επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτής.

_____________________

Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχει καταθέσει αίτηση για την αναίρεση της με αριθμό 3401/2014 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών,  η οποία έκανε δεκτή αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου  με την οποία διεκδικούσε την κυριότητα έκτασης 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, τμήμα της οποίας ανήκει στην Εταιρεία.
Η εν λόγω αίτηση θα συζητηθεί ενώπιον του Αρείου Πάγου την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017