ΑΜΚ 21 εκατ. ευρώ από την Nexans - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΑΜΚ 21 εκατ. ευρώ από την Nexans

08.05.2015 20:33

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (όπως αυτή είχε αρχικά συγκληθεί για την 28η Μαΐου 2015 και συγκαλείται εκ νέου για την 29η Μαΐου 2015 συνεπεία της κατωτέρω απόφασης) την προσθήκη ως επιπλέον θέματος στην ημερήσια διάταξη την ανακεφαλαιοποίηση της εταιρείας μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των είκοσι ενός εκατομμυρίων Ευρώ (€ 21,000,000).

Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες στην οικονομία, τα νέα κεφάλαια που θα προέλθουν από την ως άνω αύξηση θα χρησιμοποιηθούν προς απομείωση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, ενισχύοντας την κεφαλαιακή της δομή, θέτοντάς την σε καλύτερη θέση εν όψει των αντίξοων οικονομικών συνθηκών, αποβλέποντας στην μακροπρόθεσμη σταθερότητά της.

Όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι καλούνται να συμμετέχουν στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, κατά την οποία θα χορηγηθούν δικαιώματα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Ο μέτοχος πλειοψηφίας, Nexans Participations S.A., έχει ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ότι προτίθεται να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούν, ως ένδειξη της μακροπρόθεσμης στήριξης στην εταιρεία.

Της εν λόγω αύξησης θα προηγηθεί ως θέμα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού ευρώ δύο εκατομμυρίωνοκτακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακόσια πενήντα (€ 2.820.950) για το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017