Ξανά στο προσκήνιο οι γαλλικές αλητείες [book value μετοχής 3,70 ευρώ!!]

Μετά τις περιπτώσεις των Emporiki, Geniki, Nexans κοκ τα… γαλλάκια επανήλθαν στο προσκήνιο υποβάλλοντας υποχρεωτική δημόσια πρόταση στην τιμή των 1,2300 ευρώ ανά μετοχή που αποτιμά τον όμιλο σε… 85,3 εκατ. ευρώ. Εχοντας προηγουμένως επιδοθεί σε ένα ανεκδιήγητο ξέσκισμα των χρηματοοικονομικών του μεγεθών προφανώς επ ωφελεία της μητρικής Lafarge.

Αρωγός στα βρώμικα εγχειρήματά τους και οι ανεκδιήγητοι αρμόδιοι παράγοντες που άνοιξαν την κερκόπορτα θεσπίζοντας την ονομαστή διάταξη του μέσου όρου τιμών του τελευταίου 6μήνου {!!! , εγκληματικές πράξεις}

ΕΙΜΑΣΘΕ τόσο συγχυσμένοι που σταματάμε εδώ, για να μην γράψουμε πολλά χειρότερα…

ΤΙ ΕΙΧΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ λήξης 31.3.2015

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ: Αποτιμάται σε 81,75 εκατ., στη τιμή των 1,1500 ευρώ. Με χαμηλό – υψηλό έτους στα 1,1100 και 1,4000 ευρώ. Στο 12μηνο έχει κινηθεί επίσης στο εύρος 1,100 και 1,4000 ευρώ με μέσο όρο 1,2700 και στο -14,62%.

Με σύνολο ενεργητικού 522,57 εκατ. ευρώ (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 291,5 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 31,5 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 61,8 εκατ. ευρώ, αποθέματα 43 εκατ. ευρώ.

  • Σε 61,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες. Στα ταμεία 35 εκατ. ευρώ).

ΑΓΕΤ: Στα 257,3 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών της. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 30 εκατ. – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 40 εκατ. ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές 90 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 97,4 εκατ. ευρώ.

Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 265,3 εκατ. ευρώ από 271,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Ζημίες 3μήνου 5,1 εκατ. ευρώ από 12,77 εκατ. ευρώ πέρυσι και πωλήσεις 49,8 εκατ. ευρώ από 58,1 εκατ. ευρώ.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Kαι τα ebitda από τα -6,7 εκατ. του 2014 γύρισαν θετικά στα 3,43 εκατ.ευρώ.

  • Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται αρνητικές κατά 11,9 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν -5,5 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 0,31 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,32…

Το μεικτό κέρδος ανήλθε σε +7,63 εκατ. ευρώ από -2,24 εκατ. πέρυσι. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών κατέβαλε το ποσό των 2,25 εκατ. ευρώ!!!. Απασχολεί προσωπικό 822 ατόμων από 955 το 2014.

* ,